بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی با اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1397

پیام:
چکیده:

مقدمه:

 عملکرد تحصیلی و اضطراب در دانشگاه از جمله مسائلی هستند که ذهن مدیران جامعه و محققان را به خود جلب کرده است. اینکه چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان تاثیر م یگذارد یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است، همواره مورد توجه بوده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهار تهای اجتماعی با اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1397 بود. 

روشها:

 این پژوهش یک پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 97 است. روش نمون هگیری در این پژوهش نمون هگیری تصادفی ساده می باشد که طی آن به صورت تصادفی پرسشنامه ها بین 200 نفر آ نها توزیع و جم عآوری گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون 1976 و پرسشنامه بررسی اضطراب شینان 1989 بود. پایایی پرسش نام ه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 86 / و بالای 70 / محاسبه شد. برای تحلیل یافته ها از آزمون ماتریس همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون گام به گام به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. 

یافته ها: 

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد بین زیر مولف ه های مهارت اجتماعیمهارت اجتماعی مناسب، برتری طلبی، رابطه با همسالانبا عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد P=/001 .همچنین مولفه های رفتار غیراجتماعی، پرخاشگری با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار دارند P=/001 . همچنین از بین مهار تهای اجتماعی، مهار تهای اجتماعی مناسب، رابطه با همسالان و رفتار غیراجتماعی به ترتیب با مقادیر 32 /، 38 / 0- و β=-/60 توانستند به طور معناداری تغییرات اضطراب را پیش بینی کنند. به این صورت که مهارت های اجتماعی مثبت موجب کاهش اضطراب دانشجویان و مهارت های اجتماعی منفی موجب افزایش اضطراب دانشجویان می شود. 

نتیجه گیری:

 به طور کلی نتایج پژوهش حاضر در زمینه رابطه بین مهارت های اجتماعی با اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان با تحقیقات انجام گرفته هم سو می باشد و می توان گفت مهارت های اجتماعی مثبت عملکرد تحصیلی دانشجویان را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین مهار تهای اجتماعی مثبت موجب کاهش اضطراب دانشجویان و مهارت های اجتماعی منفی موجب افزایش اضطراب دانشجویان می شود. لذا پیشنهاد میشود مدیران، مسئولان و نیز اساتید دانشگاه ها درجهت ارتقاء مهار تهای اجتماعی به منظور افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان و نیز کاهش اضطراب آنان برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099612 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.