ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان مبتنی بر مدل سروکوالSERVQUAL

پیام:
چکیده:

مقدمه :

در دهه های اخیر مسئله کیفیت دانشگاه با توجه به توده ای شدن آموزش عالی به یک معضل جدی در میان کنشگران و دانشوران تبدیل شده است. از این رو، پایش کیفیت دانشگاه ها بیش از پیش اهمیت یافته است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دیدگاه دانشجویان بر مبنای مدل سروکوال می باشد. 

روشها:

 پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع مقطعی می باشد که جامعه این پژوهش را، دانشجویان دورهکارشناسی، ارشد و دکتریدانشگاه سیستان و بلوچستان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 97 - 1396 تشکیل دادند. از این میان، 127 نفر به روش نمون هگیری تصادفی ساده برگزیده شدند و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد مدل سروکوال بود. تحلیل داده نیز با بکارگیری آزمون آماری تی و به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است.

یافته ها: 

یافته های پژوهش حاکی از این بود، در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی شکاف منفی وجود داشته است. میزان شکاف منفی در هر یک از ابعاد عبارت است از: ملموسات 49 / 5-، تضمین 97 / 7-، پاسخگویی 72 / 7-، همدلی 47 / 10 -و قابلیت اطمینان 11 / 10 -که نشان از آن دارد که تفاوت معناداری وجود دارد و انتظارات دانشجویان در این دانشکده فراتر از وضعیت فعلی است. 

نتیجه گیری:

بنابراین یافته های مطالعه، تحلیل هر یک از ابعاد بیانگر این نکته است که در هیچ یک از ابعاد کیفیت خدمات انتظارات آنها برآورده نشده است و چنانچه دانشگا ه ها سیستان و بلوچستان، خواستار تربیت نیروی انسانی ماهرتر در خدمت رشد و توسعه جامعه باشد باید کیفیت خدمات را متناظر با رشد بخش کمی افزایش دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099613 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.