تبیین عوامل موثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی

پیام:
چکیده:
امروزه گردشگری به صنعتی تبدیل شده است که سرمایه گذاری های بالایی در آن صورت می گیرد و نقشی اساسی در رشد و موفقیت تجاری همراه با سودآوری در ابعاد گوناگون دارد. کشور ایران به سبب تنوع اقلیم و گیاهان متفاوت، منبعی سرشار از موارد مرتبط با درمان گیاهی است که می تواند با جذب کردشگر در حوزه سلامت رشد و سودآوری بالایی را در این زمینه داشته باشد. ازهمین رو، این تحقیق با هدف تبیین عوامل موثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 385 نفر از کارشناسان، متخصصان، خبرگان و افراد مرابط با صنعت گردشگری، گردشگری سلامت و گیاهان دارویی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری هدفمند به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزارگردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته ای بود که بر اساس تحلیل محتوا از شاخص های اثرگذار بر گردشگری سلامت با تاکید بر گیاهان دارویی شکل گرفت. نتایج نشان داد بر اساس 34 عامل اصلی شناسایی شده، پنج شاخص تنوع گیاهان دارویی، بازاریابی و معرفی، امکانات و تسهیلات، الگوی مدیریت و نیازسنجی و تطبیق در تبیین گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی اثرگذار می باشند. همچنین بر اساس برازش مطلوب مدل طراحی شده، مولفه های شناسایی شده عاملی اساسی در شناخت عوامل موثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099700 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.