رابطه باورهای دینی و گرایش به فرزندآوری در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر «بهشهر» در سال 1397

پیام:
چکیده:

با کاهش روند فرزندآوری در سالیان اخیر و هم زمانی آن با برخی تغییرات در باورهای دینی، مطالعه اخیر با هدف تعیین رابطه باورهای دینی و گرایش به فرزندآوری در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر «بهشهر» در سال 1397 انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع «مقطعی، همبستگی» است و جامعه مطالعه را زنان متاهل (در سن باروری) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی شهر بهشهر در سال 1397 تشکیل داده اند. تعداد نمونه ها 280 نفر بودند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته، است و داده ها بر اساس نرم افزار SPSS (نسخه24) و با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون های همبستگی پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون تجزیه و تحلیل شده است. میانگین سن زنان شرکت کننده در مطالعه 3 ± 4/30 سال و میانگین سن ازدواج 9/3 ± 3/21 سال بوده است. بین میانگین نمره باورهای دینی با تعداد فرزندان دلخواه، اختلاف معناداری وجود داشت (5/0>P).  افراد با باور دینی پایین، تعداد فرزندان دلخواه کمتری داشته و یک فرزند و کمتر (1/1%) را قصد داشتند. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که بین تحصیلات و باور دینی به فرزندآوری رابطه معناداری وجود داشت. بر اساس یافته ها، گرایش به فرزندآوری متاثر از سطح باور دینی زنان بود و این تاثیر در حضور متغیرهای اقتصادی، اجتماعی نقش بیشتری را ایفا می کند، لذا طراحی مداخلات آموزشی جهت اجرای سیاست های افزایش فرزندآوری با تکیه بر اقدامات اجتماعی، فرهنگی در خصوص ترویج باور دینی فرزندآوری می تواند راهکار مناسبی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099702 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.