بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب های شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای

پیام:
چکیده:
هدف

هدف مطالعه حاضر، بررسی تنوع ژنتیکی در شش جمعیت اسب ایرانی شامل اسب های بومی اردبیل، اسب های موجود در باشگاه های پرورش اسب اردبیل و نژادهای عرب، دره شوری، کردی و قره باغ بود.

مواد و روش ها:

 برای انجام مطالعه حاضر، از 100 راس اسب نمونه گیری به عمل آمد. پس از استخراج و تعیین کیفی DNA، واکنش زنجیره ای پلیمراز برای هشت نشانگر ریزماهواره ای مورد مطالعه، صورت گرفت. تنوع ژنتیکی و آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار GenAlEx 6.5 محاسبه شد. درخت فیلوژنیکی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای ریزماهواره ای رسم گردید که نشانگر فواصل ژنتیکی این اسب ها می باشد. همچنین ساختار ژنتیکی جمعیت های اسب های ایرانی با استفاده از نرم افزار STRUCTURE مورد آنالیز قرار گرفت.

نتایج

نتایج بدست آمده نشان داد که تعداد آلل های مشاهده شده در اسب های بومی اردبیل برابر با 22 است در حالیکه این مقدار برای نژاد دره شوری 5/7  می باشد. هتروزیگوسیتی مشاهده شد در محدوده 865/0 برای نژاد کردی تا 1 برای نژاد قره باغ بود. میانگین کل تعداد آلل های مشاهده شده برابر با 729/13 محاسبه شد. بررسی درخت فیلوژنتیکی نشان داد که اسب های بومی اردبیل و اسب های باشگاه های پرورش اسب اردبیل دارای فاصله ژنتیکی کمی می باشند.

نتیجه گیری: 

بررسی تنوع ژنتیکی اسب های ایرانی با استفاده از هشت نشانگر ریزماهواره ای، نشان داد که تنوع ژننتیکی قابل توجهی در جمعیت اسب های ایرانی در شمالغرب ایران وجود دارد. بخشی از این تنوع به دلیل استفاده از آمیزش های کنترل نشده بین نژادی می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099792 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.