تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بسته بندی های زیست تخریب پذیر به دلیل ویژگی های دوستدار محیط زیست بودن جایگزین مناسبی برای فیلم های سنتزی در صنعت بسته بندی می باشند. در این پژوهش از نانو ذرات اکسید روی و اسانس آویشن برای بهبود خصوصیات ساختاری کیتوزان استفاده شد که بدین منظور نانو کامپوزیت کیتوزان- نانو اکسید روی (03/0 -01/0٪) - اسانس آویشن (25/0- 5/0٪) تولید شد. تفاوت نمونه ها با فیلم شاهد با هدف تولید بسته بندی ضد باکتری و زیست تخریب پذیر است، خصوصیات ساختاری با استفاده از روش های طیف سنجی مادون قرمز، پراش اشعه ایکس، بررسی گردیدند و مورفولوژی ذرات سنتز شده با استفاده از روش میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین شد. نتایج به دست آمده از بررسی خصوصیات ساختاری نشان داد نانو ذرات اکسید روی سنتز شده در ماتریکس پلیمری کیتوزان در ابعاد نانومتری می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش غلظت نانواکسید روی و اسانس آویشن، حلالیت آبی و نفوذپذیری به بخارآب فیلم ها 70٪ کاهش یافت. برهم کنش بین کیتوزان، نانواکسید روی و اسانس آویشن توسط الگوی طیف سنجی مادون قرمز و پراش اشعه ایکس تایید شد. یافته های این پژوهش عاملی مهم برای گسترش استفاده از فیلم های زیست تخریب با بهبود خصوصیات عملکردی آنها توسط نانوذرات می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
58 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099813 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!