تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر،  آزمون اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، 140 شرکت (980 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی (روش تلفیقی) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از اثر منفی و معنادار مالیات بر ارزش افزوده بر سطح سرمایه گذاری شرکت است. همچنین، نتایج پژوهش نشان دادند که مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی سرمایه گذاری اثر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، مشخص شد که مالیات بر ارزش افزوده بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری اثر منفی و معناداری داشته و کارایی سرمایه گذاری را افزایش می دهد. این نتایج مبین اهمیت و اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده در دستیابی به یک سرمایه گذاری بیهنه و کارآمد برای شرکت است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099816 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.