بررسی نقش میانجیگری حسابداری مدیریت بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد شرکت

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر میانجی روش های حسابداری مدیریت بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد شرکت انجام گردید. از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت تصادفی برای 225 نفر از مدیران مالی، عملیاتی و حسابرسان شرکتها پرسش نامه ارسال و در نهایت 203 پرسشنامه تکمیل و پس از پردازش های اولیه، 161 پرسشنامه بعنوان نمونه برای تجزیه و تحلیل باقی ماند. در این پژوهش از مدل معادلات ساختاری مبتنی برکوواریانس برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد. خطی بودن رابطه بین متغیرها نیز با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات آزمون شد. جهت بررسی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که به علت بزرگتر بودن میزان آلفای کرونباخ از 7/0نتایج دارای پایایی مطلوب هستند. از تحلیل عاملی تاییدی جهت مناسب بودن برازش سازه های پرسشنامه استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش بیان گر این است که بین طراحی سیستم هزینه و استفاده از روش های حسابداری مدیریت رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین روش های حسابداری مدیریت نقش میانجی بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099817 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.