بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی و مولفه های رفتاری بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مداقه در مولفه های تاثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان انجام شده است و با توجه به این که تردیدگرایی خصیصه ای فردی است و تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی افراد [i] قرار می گیرد (هرت، 2013)، بنابراین دو خصیصه فرهنگ و مولفه های رفتاری- که از شاخصه های اصلی ویژگی های افراد محسوب می شوند- جهت سنجش میزان تاثیرگذاری بر تردید حرفه ای حسابرسان در بررسی شده ند اند. مولفه های فردی شامل خودرایی، رفاه طلبی، سخاوتمندی، عام گرایی، انطباق‎پذیری، عرف، قدرت، آسایش خاطر، میل به پیشرفت، انگیزش، و پیروزی؛ و مولفه های فرهنگی نیز رازداری، محافظه کاری، یکنواختی و حرفه ای گرایی می باشد. این پژوهش بر آن است تا زمینه های تقویت کننده تردیدگرایی حسابرسان را با توجه به شرایط محیطی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری شامل حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد هرت و همکاران [ii] (2013)، شوارتز (2010) و اولیمید [iii] (2005) استفاده شده است. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با نرم افزار لیزرل [iv] نسخه 8.8 و به روش مدل سازی معادلات ساختاری [v] بر اساس 269 پرسش نامه انجام گردیده است. این پژوهش به لحاظ زمان مقطعی، از نظر منطق اجرا قیاسی- استقرایی، از منظر نوع داده ها کمی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. نتایج نشان می دهد که عوامل فرهنگی بر تردید حرفه ای حسابرسان تاثیر معنادار ندارد، در حالی که تردیدگرایی حسابرسان تحت تاثیر مولفه های رفتاری آن ها می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099818 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.