تاثیر فشارهای قیمتی سهام بر پیش بینی های سود مدیریت

پیام:
چکیده:

کیفیت پیش بینی ها سود مدیریت، بسیار بالاتر از پیش بینی هایی است که توسط افراد خارج از سازمان انجام می شود. زیرا مدیریت اطلاعات بیشتری در خصوص وضعیت شرکت دارد، از طرح های جاری شرکت آگاه است و به جزئیات اطلاعات مالی از دوره های قبل دسترسی دارد. به علاوه، اغلب منابع قابل ملاحظه ای را به پیش بینی های مالی اختصاص می دهد. مسئله اصلی این است که آیا فشار قیمتی سهام بر کیفیت پیش بینی سود مدیران اثرگذار است؟ از اینرو، هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فشار قیمتی سهام بر پیش بینی های سود مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. معیار اندازه گیری پیش بینی سود مدیران؛ سود پیش بینی شده هر سهم، خطای پیش بینی سود مدیران و پیش بینی تهاجمی سود مدیران است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 الی 1395 حاکی از آن است که فشار قیمتی سهام بر پیش بینی سود مدیریت اثر منفی دارد. به علاوه، شواهد پژوهش نشان داد که فشار قیمتی سهام بر خطای پیش بینی سود مدیران اثر مثبت دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که فشار قیمتی سهام بر پیش بینی تهاجمی سود مدیران اثر مثبت داشته است. این نتایج مبین اهمیت و اثربخشی فشارهای قیمتی سهام در پیش بینی های سود مدیریت است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099822 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.