بررسی تاثیر استعاره سازی ذهنی بر تردید حرفه ای حسابرسان در ارزیابی ریسک تقلب و کیفیت حسابرسی

پیام:
چکیده:
استعاره یکی از راه کارهای ارتقای اثربخشی عمل و وظیفه های حرفه ی در جامعه می تواند باشد، چرا که باعث ایجاد ذهنیت های مثبت برای افزایش میزان تعهد و مسئولیت های شغلی به خصوص در حرفه ی حسابرسی می گردد. استعاره سازی در حسابرسی می تواند از طریق تحریک تردید حرفه ای حسابرسان را به انجام کار با کیفیت تر و بررسی همه ی ابعاد عملکرد صاحبکاران منجر شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر استعاره سازی ذهنی بر تردید حرفه ای حسابرسان در ارزیابی ریسک تقلب و کیفیت حسابرسی می باشد. در این پژوهش از دو استعاره بر اساس پژوهش های پارلی و همکاران (2014)؛ موباکو و اودنیل (2017) استفاده گردید تا درک بهتری در مورد تردید حرفه ای حسابرسان در ارزیابی ریسک تقلب در صورت های مالی و کیفیت حسابرسی ایجاد شود. ابزار این پژوهش پرسشنامه های استاندارد بود و برای تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های روش مانوا چند متغیره، تحلیل واریانس اندازه های مکرر و همچنین آزمون های تعقیبی برای مقایسه زمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت حسابرسان بر حسب ادارک آن ها از استعاره های حسابرسی باعث افزایش ارزیابی ریسک تقلب شرکت ها و کیفیت حسابرسی می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099823 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.