تصمیمات مدیران در موازنه بین چسبندگی هزینه ها و هموارسازی سود

پیام:
چکیده:
تصمیمات و انگیزه مدیران درباره تعدیل منابع و کاهش نوسان سود شرکت می تواند بایکدیگر مرتبط باشند. مدیران با انگیزه همواسازی سود در هنگام کاهش فروش شرکت، اقدام به تعدیل بیشتر منابع نموده و در نتیجه میزان چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. از طرفی دیگر مدیران با تعدیل کمتر منابع در هنگام کاهش فروش علاوه بر افزایش در چسبندگی هزینه ها باعث نوسان در سود شرکت می شوند. هدف اصلی این پژوهش بررسی موازنه بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود توسط مدیران می باشد. نمونه آماری شامل 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 13891395 بوده که با روش حذف سیستماتیک گردآوری شده است. روش پژوهش همبستگی بوده و نتایج حاصل از رگرسیون با داده های ترکیبی به روش خطای استاندارد مقاوم بیانگر تاثیر منفی چسبندگی هزینه بر هموارسازی سود می باشد. همچنین هموارسازی سود باعث کاهش میزان چسبندگی هزینه می گردد. در واقع پیامدهای تصمیمات مدیران برای حفظ یا تعدیل منابع و همچنین گزارشگری سود در تضاد با یکدیگر می باشند و در نتیجه مدیران باید با برقراری ارتباط منطقی بین هزینه های تعدیل منابع و روند سودهای گزارش شده، تصمیم مناسب و معقول اتخاذ نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
193 -204
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099826 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.