تیپ های شخصیتی حسابرسان و میزان پایبندی آنان بر آیین رفتار حرفه ای

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه تیپ های شخصیتی حسابرسان با میزان پایبندی آنان بر آیین رفتار حرفه ای حسابرسی می پردازد. این پژوهش از لحاظ روش انجام کار، توصیفی و از لحاظ ارتباط با محیط پیرامون در زمره تحقیقات رفتاری می باشد. در این پژوهش جهت بررسی تیپ های شخصیتی از مدل پنج عاملی شخصیت (NEO-PI) استفاده شده است که تیپ های شخصیتی را تحت عنوان های روان رنجور، برون گرایی، پذیرابودن، موافق بودن و وظیفه شناس دسته بندی می کند. همچنین در بخش آیین رفتار حرفه ای از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و براساس مقیاس لیکرت سنجش شده و همچنین با بکارگیری آزمون های آماری اسپیرمن و پیرسون بصورت ترکیبی مورد تحلیل واقع شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که تیپ شخصیتی "موافق بودن" بیشترین ارتباط را با میزان پایبندی حسابرسان به آیین رفتار حرفه ای دارد؛ دیگر ویژگی ها با تعداد تکرار برابر در رده های بعدی قرار دارند. همچنین در مجموع، از نظر میزان پایبندی حسابرسان به آیین رفتار حرفه ای، عملکرد حرفه ای و استقلال بیشترین ارتباط را با تیپ های شخصیتی حسابرسان دارند؛ رازداری، صداقت و درستکاری و رفتار حرفه ای به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
205 -215
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099827 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.