کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی

پیام:
چکیده:

مدیریت انعطاف پذیری مالی داخلی بصورت مستقیم بر چگونگی استفاده از وجه نقد، ظرفیت بدهی استفاده نشده و اثر متقابل آن در شرایط مواجهه با بحران و شوک های برون سازمان و همچنین به سیاست تقسیم سود شرکت بستگی دارد. بررسی ظرفیت بدهی استفاده نشده به عنوان یکی از اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی شرکت ها اهمیت زیادی دارد زیرا مشخص شدن این مسئله به پویایی و حفظ انعطاف پذیری مالی داخلی کمک کرده و موجب بهبود عملکرد شرکت در برخورد با شوک ها و بحران های مالی غیرمنتظره و همچنین استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری و سودآوری می شود. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با توجه به نقش تعدیل کنندگی شوک نقدینگی می پردازد. برای اندازه گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام که معیاری برای سنجش هموارسازی سود بوده، از رگرسیون غلتان با توجه به مدل لیتنر (1956)، و همچنین جهت سنجش ظرفیت بدهی استفاده نشده که شاخصی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی است، از روش دی جانگ و همکاران (2012) و فالکندر و وانگ (2006) استفاده شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق، 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396-1387 با استفاده از نرم افزار استاتا مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین شوک نقدینگی تاثیری بر ارتباط بین ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
217 -232
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099828 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.