شناخت و ارزیابی ژئومورفوسایت ها بر اساس روش های پارامتریک کمی و کیفیت علمی (مطالعه موردی: شهرستان گیلان غرب)

نویسنده:
پیام:
چکیده:

ژئومورفوسایت ها به علت جذابیت و ارزش های علمی آموزشی، از قابلیت جذب توریسم و آموزش علوم زمین برخوردار است. شهرستان گیلان غرب به علت قرارگیری در زون زاگرس چین خورده و ویژگی های جغرافیایی، ژئومورفوسایت های متنوع دارد و این امر می تواند در گسترش صنعت توریسم در این شهرستان نقش به سزایی داشته باشد. هدف این پژوهش، ارزیابی و شناسایی ژئومورفوسایت های شهرستان گیلان غرب به منظور شناخت و معرفی میراث های غنی ژئومورفولوژیکی در این شهرستان است. در پژوهش حاضر از بازدیدهای میدانی و معیارهای ارزش علمی، ارزش افزوده و ارزش استفاده برای انتخاب ژئومورفوسایت ها استفاده شد. در ادامه، ژئومورفوسایت های انتخابی بر اساس روش های پارامتریک کمی QG و کیفیت علمیQn، ارزیابی و توانمندی آنها برای معرفی به عنوان ژئومورفوسایت بررسی شد. سپس نتایج دو مدل بر اساس همبستگی اسپیرمن بررسی شد. نتایج نشان داد که ژئومورفوسایت های کارستی کانیون گولین و سراب گیلان غرب بر اساس هر دو روش، پر ارزش ترین ژئومورفوسایت بود و بر اساس روش پارامتریک کمی، تمامی ژئومورفوسایت های انتخابی از قابلیت ارائه به عنوان ژئومورفوسایت برخوردار است. مقایسه ی نتایج دو روش بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن نیز بیانگر تفاوت قابل توجه در نتایج آنهاست؛ این امر به دلیل تنوع ژنز در لندفرم های انتخابی و تعدد معیارها در روش کمی می باشد. روش کمی به علت تعدد معیارها و عدم دخالت نظر کارشناس، نسبت به روش کیفیت علمی کارایی بهتری دارد. در نهایت، بر اساس روش کمی می توان گفت ژئومورسایت های انتخابی شهرستان گیلان غرب دارای توان مناسب در ژئوتوریسم است؛ به عبارتی، ژئومورفوسایت های منطقه از نظر کیفیت ذاتی دارای شرایط مطلوب هستند و تنها در برنامه های حفاظتی، تبلیغاتی و زیرساخت با کاستی روبرو می باشند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099916 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.