اشتقاق توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در شمال غرب دریاچه ارومیه

پیام:
چکیده:

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (Ks) در اکثر مدل های شبیه سازی فرسایش و فرایندهای هیدرولوژیکی خاک در آبخیزها، نقش مهمی را ایفا می کند. اندازه گیری مستقیم هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks) خاک، کاری وقت گیر، دشوار و پرهزینه است. هدف از این پژوهش، مقایسه ی دقت توابع انتقالی (PTFs) رگرسیونی، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و نروفازی در برآورد Ks خاک های متاثر از نمک واقع در شمال غرب دریاچه ی ارومیه بود. برای تعیین برخی متغیرهای فیزیکی و شیمیایی زودیافت خاک، تعداد 100 نمونه خاک دست خورده و دست نخورده از عمق 0 تا 10 سانتی متری اراضی کشاورزی و بایر بخش شندآباد در منطقه ی شبستر برداشته شد. متغیر Ks، در آزمایشگاه به روش بار ثابت یا افتان اندازه گیری شد. برای اشتقاق توابع رگرسیونی از نرم افزار SPSS استفاده شد و برای توابع ANN و نروفازی از نرم افزار MATLAB. هشتاد درصد داده ها برای آموزش و بیست درصد آن برای آزمون توابع به کار رفت. نتایج توابع رگرسیونی، ANN و نروفازی نشان داد که تابع انتقالی با دو متغیر سیلت و جرم مخصوص ظاهری، بهترین تابع برای برآورد Ks خاک در منطقه ی مورد مطالعه است. مقادیر ضریب تبیین (R2)، مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین خطا (ME) به ترتیب 65/0، cm/min 119/0 وcm/min  059/0- و 73/0، 087/0 cm/min  وcm/min  006/0 و 69/0،cm/min  127/0 و cm/min 051/0-  به ترتیب برای بهترین تابع رگرسیونی، ANN و نروفازی به دست آمد. بنابراین، توابع ANN به دلیل داشتن R2 بالا و RMSE پایین در مقایسه با توابع رگرسیونی و نروفازی، دقت بیشتری برای برآورد Ks خاک در منطقه ی مورد مطالعه دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
102 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099918 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.