تاثیر آموزش بر درک عدم قطعیت بیماری و اضطراب مادران کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب بستری در بیمارستان: یک مطالعه نیمه تجربی

پیام:
چکیده:
مقدمه

تشنج ناشی از تب شایع ترین مشکلات کودکان 6 ماه تا 6 سال می باشد. کنترل اضطراب و عملکرد صحیح مادران از عوامل مهم مدیریت تشنج کودکان می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش بر درک عدم قطعیت بیماری و اضطراب مادران کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب بود.

روش

مطالعه حاضر، مطالعه نیمه تجربی بود. 40 مادر مراجعه کننده به بیمارستان امام علی زاهدان، طی سال های 1397- 1396 به روش نمونه گیری در دسترس در مطالعه شرکت کردند. نمونه ها در دو گروه مداخله (40 نمونه) و کنترل (40نمونه) قرار گرفتند. گروه مداخله به صورت فردی و حضوری به مدت 3 جلسه 30-45 دقیقه، پیرامون تشنج آموزش دریافت کردند. مقیاس اضطراب اشپیل برگر و عدم قطعیت (PPUS) قبل، حین و یک ماه بعد از مداخله تکمیل گردید.

یافته ها

میانگین نمره اضطراب در ابتدای مطالعه در گروه کنترل 56.63 و در گروه مداخله 56.68 و بعد از مداخله در گروه کنترل 57.05 و در گروه مداخله 40.89 بود. نمره عدم قطعیت مادران گروه مداخله از 5/03± 87/53به 5/49± 65/30پس از مداخله و گروه کنترل از 7/90± 84/18به 5/41±85/80کاهش یافت. بین دو گروه از نظر دو متغیر اختلاف معناداری وجود داشت (0.0001 = P).

نتیجه گیری

آموزش می تواند به عنوان یکی از روش های کاهش اضطراب و عدم قطعیت مادران بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب پیشنهاد گردد. افزایش آگاهی و کاهش اضطراب می تواند به بهبود عملکرد مادران حین تشنج  کمک کند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099952 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.