اثربخشی آموزش هوش موفق بر مهارت حل مساله کودکان پیش دبستانی

پیام:
چکیده:
مقدمه

مهارت حل مساله یکی از لازمه های زندگی تحصیلی، شغلی و اجتماعی افراد است. از طرفی سن پیش دبستانی مهم ترین دوره برای آموزش و یادگیری و کسب مهارت های لازم از جمله مهارت حل مساله است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش هوش موفق بر مهارت حل مساله کودکان پیش دبستانی بود.

روش

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 بود که از بین آنها تعداد 30 کودک به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله (15 کودک) و شاهد (15 کودک) گمارش شدند. گروه مداخله، آموزش هوش موفق را طی 21 جلسه 45 دقیقه ای بصورت 3 بار در هفته به مدت 2 ماه دریافت کردند، اما گروه شاهد در معرض هیچ مداخله ای قرار نگرفتند. ابزار پژوهش آزمون حل مساله برج لندن (1982) بود.

یافته ها: 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش هوش موفق توانسته بر مهارت حل مساله کودکان پیش دبستانی تاثیر معنادار داشته باشد (0/001>P) و عملکرد حل مساله کودکان را بهبود بخشد.

نتیجه گیری:

 بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که از روش آموزش هوش موفق در جهت افزایش مهارت حل مساله کودکان پیش دبستانی استفاده گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099953 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.