اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان مادران و علائم اختلال بی اعتنایی مقابله ای کودکان

پیام:
چکیده:
مقدمه

اختلال بی اعتنایی مقابله ای در کودکان شایع بوده و از روابط والد-کودک تاثیر می پذیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه مهارتهای زندگی بر سلامت روان مادران و علائم اختلال بی اعتنایی مقابله ای  کودکان است.

روش

طرح پژوهش حاضر، نیمه تجربی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. از بین خانواده های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تبریز در سال 1397، 40 نفر از والدین دارای کودکان 6 الی 8 ساله که با استفاده از مصاحبه تشخیصی، دارای تشخیص اختلال بی اعتنایی براساس DSM-5 به صورت در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی (از طریق لیست) به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی،  سلامت روان مادر و علائم مرضی کودک، ابزارهای این مطالعه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بودند و بر اساس نتایج پیش آزمون مادران گروه آزمایش در 8 جلسه 45 دقیقه ای برنامه مهارتهای زندگی شرکت نمودند. 

نتایج

نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش مادران موجب مادران موجب بهبود سلامت روان، نشانه های بدنی، اضطراب، بدکارکردی اجتماعی و علائم اختلال بی اعتنایی مقابله ای کودکان شده است (0/001= P)، ولی در علایم افسردگی تفاوت معنادار بین دو گروه مشاهده نشد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه اثربخش آموزش والدین را بر کاهش مشکلات والد-کودک تائید می کند و به نظر می رسد در بروز، ادامه و  درمان مشکلات رفتاری کودکان، روابط والد کودک نقش مهمی بازی می کند. از این رو، پژوهشگر این روش درمانی را بر روی مشکلات کودک-والد پیشنهاد می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
76 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099957 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.