بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و طلاق عاطفی در مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرستان ایلام

پیام:
چکیده:
مقدمه

طلاق عاطفی به عنوان یک آسیب اجتماعی اولین مرحله در فرآیند طلاق و بیانگر رابطه زناشویی بی ثباتی می باشد که احساس بیگانگی را در زوجین بیشتر می کند سلامت عمومی و روان اعضاء خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و طلاق عاطفی در زوج های مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهر ایلام می باشد.

مواد و روش ها

در مطالعه مقطعی حاضر 217 فرد مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهر ایلام در سال 1396 با روش نمونه گیری احتمالی تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه های استاندارد طلاق عاطفی و سلامت عمومی (GHQ-28) بودند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 و با آزمون های تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته های پژوهش:

 میانگین سن زوجین در این مطالعه 85/17±69/36 سال برآورد گردید. هم چنین میانگین نمره طلاق عاطفی و سلامت عمومی به ترتیب 25/6±48/39 و 12/10±34/40 به دست آمد. بین طلاق عاطفی با سلامت عمومی و ابعاد آن ارتباط معنی دار آماری مشاهده گردید (P=0.01). هم چنین ارتباط طلاق عاطفی با متغیرهای سن (P=0.01)، جنس (P=0.03) و  تحصیلات (P=0.02) از لحاظ آماری در مطالعه معنی دار گردید.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به ارتباط سلامت عمومی و طلاق عاطفی و ارتباط دو سویه این دو فاکتور، بهبود عوامل مرتبط با سلامت عمومی و سلامت روان در خانواده همانند تدوین برنامه هایی برای آموزش و آگاه بخشی مولفه های سلامت روان و بسترسازی لازم برای ارتقای روابط بین زوجین با تاکید بر فاکتورهای مربوط به سلامت می تواند بر طلاق عاطفی اثر مستقیم داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100074 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.