ارتباط وضعیت آموزش بالینی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

پیام:
چکیده:
مقدمه

عدم علاقه و انگیزش تحصیلی دانشجویان چالش اساسی پیش روی آموزش بالینی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط وضعیت آموزش بالینی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان اتاق عمل و هوشبری انجام شد.

روش ها

این مطالعه توصیفی- تحلیلی (از نوع مقطعی) برروی 104 دانشجوی هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396 به روش سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش دو پرسشنامه بررسی وضعیت آموزش بالینی و انگیزش تحصیلی هارتر بود. به منظور توصیف وضعیت آزمودنی ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)  استفاه و داده ها از طریق آزمون های t مستقل و پیرسون و رگرسیون خطی با نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

میانگین نمره وضعیت آموزش بالینی دانشجویان هوشبری 71/12±73/73 و دانشجویان اتاق عمل 10/29±75/46 بود. همچنین میانگین نمره انگیزش تحصیلی در دانشجویان هوشبری 9/75±67/7 و اتاق عمل 10/07±67/07 بدست آمد. بین وضعیت آموزش بالینی و انگیزش تحصیلی ارتباط معنی داری مشاهده شد (24/0=r).

نتیجه گیری

با توجه به مطلوب نبودن کامل وضعیت آموزش بالینی دانشجویان و وجود رابطه معنی دار بین وضعیت آموزش بالینی و انگیزش تحصیلی، لذا توجه بیشتری از طرف مسئولان، اساتید و کارشناسان در جهت ارتقای آموزش بالینی در چهار حیطه اهداف و برنامه آموزشی، مربی، برخورد با دانشجو و نظارت و ارزشیابی پیشنهاد می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
3 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100128 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.