نگرش پزشکان هیئت علمی بالینی به تعهد حرفه ای: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

نگرش اعضای هیئت علمی به تعهد حرفه ای، تاثیر قابل توجهی در انتقال ارزش های حرفه ای به فراگیران دارد. این مطالعه با هدف تعیین نگرش حرفه ای اعضای هیئت علمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

روش ها

در این پژوهش مقطعی- توصیفی، 134 نفر از اعضاء هیئت علمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش نمونه گیری لایه بندی شده (Stratified Sampling) از دپارتمان های مختلف بالینی وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای 21 سوالی محقق ساخته بود که به منظور سنجش نگرش پزشکان به تعهد حرفه ای تدوین که روایی و پایایی آن تایید شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های کروسکال والیس و ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار آماری SPSS  تحت آنالیز قرار گرفتند.  

یافته ها

میانگین امتیاز نگرش حرفه ای شرکت کنندگان 69/96 از 100 با انحراف معیار 9/5 بود. بیشترین میانگین 94/05 از 100 نگرش مطلوب در مخالفت با دریافت پورسانت در ازای ارجاع به همکار و موافقت همکار مراجعه کننده با دریافت مشاوره در مورد عملکرد حرفه ای بود و کم ترین 28/57 از100 میزان نگرش حرفه ای به ترتیب در زمینه همکاری تیمی پزشک و پرستار، وظیفه بیمار به همکاری آموزشی در بیمارستان آموزشی و صرف وقت برای شنیدن نگرانی های بیمار و حق انتخاب بیمار توسط پزشک بود. امتیاز نگرش حرفه ای در گروه روان پزشکی به طور معنی داری از گروه های اورولوژی (p=0/046) و جراحی (p=0/002) و زنان (0/001>p) و ارتوپدی (p=0/001) و داخلی (0/001>p) بالاتر بود.

نتیجه گیری

بر طبق یافته های این مطالعه، نگرش حرفه ای اساتید پزشکی از وضعیت ایده آل فاصله قابل توجهی داشت. در شاخص های تعالی، شرافت و درستی و احترام به ترتیب در بالاترین حد و در نوع دوستی و وظیفه شناسی در کم ترین حد بود. پیشنهاد می شود دوره های بازآموزی تعهد حرفه ای به صورت مستمر و مداوم در انتقال نگرش و با تاکید بیشتر بر محورهایی نوع دوستی و وظیفه شناسی برای توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی دانشکده های پزشکی در نظر گرفته شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100129 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!