تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هیجان تحصیلی بررضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

پیام:
چکیده:
مقدمه

هیجان ها یکی از ابعاد وجودی انسان هستند و نقش آن ها در زندگی چنان برجسته و چشمگیر است که تصور فقدان آن ها ممکن نیست و از نظر نحوه ابراز و مدیریت آن ها، یکی از عوامل تمایز بین افراد است. هیجان های تحصیلی به طور مستقیم با فعالیت های تحصیلی یا نتایج تحصیلی گره خورده اند. هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هیجان تحصیلی بررضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان بود .

روش ها

پژوهش حاضر از نظر روش شناسی جزء طرح های نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، شامل همه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 98-97 بودند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 60 نفر از دانشجویانی که نمره رضایت تحصیلی آن ها پایین بود، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. به گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای برنامه مبتنی بر هیجان تحصیلی آموزش داده شد. اعضای هر دو گروه در هر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه رضایت تحصیلی ترک زاده و محترم را تکمیل کردند. داده ها نیز با روش تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون متغیر رضایت تحصیلی نسبت به پیش آزمون تغییر وجود دارد اما درگروه کنترل، تغییرات محسوسی مشاهده نشد. همچنین با کنترل نمرات پیش آزمون، میانگین تعدیل شده نمرات رضایت تحصیلی گروه آزمایش به صورتی معنی دار بالاتر از گروه کنترل بود (0/001 =P) .

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که برنامه آموزشی مبتنی بر هیجان تحصیلی منجر به افزایش رضایت تحصیلی می شود. بنابراین، برنامه آموزشی مذکور بر رضایت تحصیلی دانشجویان اثرگذار بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100133 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.