تدوین مدل بهینه سازی چندهدفه تخصیص آب و بار آلودگی بر مبنای مدل چانه زنی بردا، مطالعه موردی: بخشی از سیستم رودخانه ای کر

پیام:
چکیده:

در این تحقیق، متدولوژی جدیدی برای تخصیص آب و بار آلودگی در رودخانه ها با لحاظ ذی نفعان مختلف، برمبنای یک مدل بهینه سازی چندهدفه، مدل شبیه سازی QUAL2K و سه روش مختلف تئوری بازی ها (گزینش اجتماعی بردا، مدل بازی نش و مدل بازی نش هرسنی)، ارائه شده است. مدل مذکور شامل تدوین و کالیبراسیون مدل شبیه سازی کیفی چند شاخصه رودخانه، شبیه سازی مونت کارلو، بهینه سازی چندهدفه تخصیص آب و بار آلودگی و مدل های چانه زنی بین گروداران می باشد. پس از تعیین گروداران، منحنی تعامل بین اهداف با تدوین مدل بهینه سازی چندهدفه تعیین شده است. سپس مجموعه توافق براساس اولویت های گروداران تشکیل شده و توسط روش های گزینش اجتماعی بردا، مدل بازی نش و نش هرسنی، مطلوب ترین استراتژی تخصیص با لحاظ نظر تصمیم گیران تعیین شده است. تحلیل حساسیت ها نشان داد که مهم ترین پارامتر غیرقطعی مساله، دبی بالادست رودخانه است. لذا با توجه به بازه تغییرات داده های مشاهداتی طی سال های 75 تا 85 و براساس تغییرات محتمل در دبی رودخانه در ماه بحرانی (مرداد ماه)، 6 سناریوی عدم قطعیت لحاظ و مدل به ازای آن ها اجرا گردید. نتایج حاصله از وضعیت شاخص کیفی DO و TSS بعد از اعمال تخصیص بهینه، نشان داد که اعمال سیاست-های تخصیص طبق متدولوژی پیشنهادی قادر است در نقطه کنترل کیفی پنجم، مقدار DO را تا 41%، و مقدار TSS را تا 38% بهبود بخشد. هم چنین وضعیت شاخص کیفی BOD در اکثر نقاط کنترل کیفی به مقدار کمی بهبود یافته است. نتایج کاربرد مدل پیشنهادی در رودخانه کر واقع در استان فارس، نشان دهنده کارایی مناسب آن در تعیین سیاست های تخصیص آب و بار آلودگی بوده است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100217 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.