آشکار سازی تجربی آب های کدر و شفاف با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل-2 (مطالعه نمونه ای آبگیر سد سفید رود)

پیام:
چکیده:

افزایش حجم ورودی آب رودخانه به سد در فصول پرآبی سبب گل آلودگی در قسمت های ورودی آب به سد می گردد. تاثیر آب شفاف و کدر روی سهم پریفیتون ها که در تغذیه آبزیان و همچنین در تصفیه آب های آلوده نقش مهمی دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است به گونه ای که در آب های شفاف فراوانی بیشتری نسبت به آب های کدر دارند. در این مقاله با استفاده از تصاویر سنجنده سنتینل-2 و بهره گیری از ویژگیهای رفتار طیفی آب کدر و شفاف و تاکید بر کمیت های آماری به آشکارسازی آنها در سد سفیدرود طی دو فصل بهار (17 فروردین 1396) و تابستان (22 شهریور 1396) پرداخته میشود. در این راستا، پس از اعمال پیش پردازش های مورد نیاز (تصحیح هندسی و رادیومتریکی)، با بررسی منحنی رفتار طیفی این دو پدیده و همچنین شاخصOIF ، ترکیب های رنگی بهینه تشخیص داده شدند. براین اساس، مناسبترین ترکیب رنگی حاوی بیشترین حجم اطلاعات برای فصل بهار، ترکیب رنگی (a4،8،8) و برای فصل تابستان، ترکیب رنگی (8،1،a8) مشخص گردید. از طرف دیگر، با استفاده از مطالعه رفتار طیفی آب کدر و شفاف، در محدوده طول موج های 4/0 تا 87/0 میکرومتر (باندهای 1 تا a8)، این دو پدیده به خوبی قابل تفکیک از هم و سایر پدیدها هستند بنابراین، شاخص NDVI که تفاضل استاندارد شده محدوده طیفی مادون قرمز نزدیک(باند 8) و قرمز مرئی(باند 4) را بررسی می کند جهت آشکارسازی آب کدر و شفاف مورد توجه قرار گرفت و درنهایت از طریق اعمال آستانه هایی روی آن، آب کدر و شفاف از هم متمایز شدند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100224 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.