وضعیت مصرف میوه و سبزیجات و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر بجنورد بر اساس مدل پرسید

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

دختران، مادران آینده هستند و برای بهبود تغذیه آنها، باید از دوران نوجوانی برنامه ریزی کرد. مدل پرسید علل آن دسته ازعوامل رفتاری که ارتباط تنگاتنگ با سلامت دارند را بررسی می کند. علل موثر بر رفتار در مرحله تشخیص آموزشی این مدل طبقه بندی گردیده است. لذا هدف این پژوهش تعیین عوامل مرتبط با مصرف میوه و سبزی ها در بین دانش آموزان دختر براساس مرحله تشخیص آموزشی مدل پرسید بود.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1396 با شرکت 445 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر بجنورد انجام شد. جهت نمونه گیری از روش د ومرحله ای استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر سوالات مشخصات فردی و سنجش آگاهی، نگرش و مدل پرسید بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های متناسب تحلیل شدند. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.

یافته ها

تحلیل آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع سازه های مختلف مدل پرسید، 7/23 درصد از واریانس عملکرد مصرف میوه و سبزیها در دانش آموزان مورد مطالعه را تبیین می کردند. از بین سازه های مدل، آگاهی، عوامل قادرکننده و تقویت کننده سهم معنی داری در تبیین واریانس عملکرد مصرف میوه و سبزیها داشتند (P<0/05). بین عملکرد مصرف میوه و سبزیها و همه سازه های مدل پرسید همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت (P<0.001).

نتیجه گیری

نظر به ارتباط معنی دار سازه های مدل پرسید با عملکرد مصرف میوه و سبزی ها، پیشنهاد می شود، مداخلات آموزشی مناسب با استفاده از این مدل و با تاکید بر آگاهی و عوامل قادرکننده و تقویت کننده در مدارس صورت گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100296 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.