بررسی کارایی پودر پوسته تخم مرغ برای حذف منگنز از آب آشامیدنی شهری

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

منگنز، به عنوان عامل تهدید کننده در آب اشامیدنی، ازطریق منابع طبیعی سنگ  و منابع انسان ساخت) صنایع پتروشیمی وارد منابع آب می شود . هدف این تحقیق کاربردی-تحلیلی، بررسی کارایی حذف منگنز، از آب آشامیدنی شهری توسط پوسته تخم مرغ می باشد.

مواد و روش ها

این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی و راکتور ناپیوسته انجام گردید. به نمونه آب آشامیدنی شهری تهران، مقادیر مشخصی از منگنز اضافه شد. کارایی حذف درحالات مختلف متغیرهای  (9-4) pH ، زمان تماس (30-90 دقیقه)، غلظت جاذب پوسته تخم مرغ (3-1 گرم بر لیتر) و غلظت منگنز (9-3 میلی گرم بر لیتر) مورد بررسی قرارگرفت. اندازه گیری غلظت منگنز باقیمانده بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 525 نانومتر با روش پرسولفات انجام گرفت. نتایج با مدل های ایزوترم تعادلی لانگمیر و فروندلیچ و مدلهای سینتیک جذب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تمام مراحل پژوهش طبق موازین اخلاقی اجراگردید.

یافته ها

بهترین شرایط حذف 9 میلیگرم بر لیتر منگنز) راندمان 100 درصد (در زمان تماس 90 دقیقه، pH بهینه معادل 5/6 و غلظت 2 گرم بر لیتر پوسته تخم مرغ به دست آمد. فرآیند جذب از مدل سینتیکی جذب درجه اول  (R2>0/894) و مدل ایزوترم تعادلی فرندلیخ (R2>0/752)  پیروی می کند.

نتیجه گیری

به طور کلی یافته ها نشان دادند که روش پودر پوسته تخم مرغ، روشی مناسب، ارزان و کارآمد در حذف منگنز از آب آشامیدنی، در مقایسه با جاذب های دیگر، محسوب می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100297 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.