وضعیت نظارت حمایتی در مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

نظارت بعنوان یکی از مهمترین کارکردهای مدیریت منابع انسانی، نقش مهمی در انگیزش و عملکرد کارکنان سلامت ایفا می کند. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت نظارت حمایتی از دیدگاه کارکنان و ناظران مراقبت های بهداشتی اولیه بود.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی- مقطعی با مشارکت 325 نفر از کارکنان و 92 نفر از ناظران آنها انجام شد. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه تهیه شده بر اساس مرور گسترده متون که روایی و پایایی آنها تایید شد، جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS16 انجام شد. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.

یافته ها

میانگین نمره وضعیت نظارت حمایتی از دیدگاه کارکنان 1/24±0/38و از دیدگاه ناظران  1/6±0/2از دو نمره و این تفاوت معنی دار بود (P<0/001) بود. از دیدگاه کارکنان حیطه ایجاد محیط خوشایند (1/64±0/4) و حیطه ایفای نقش مربی برای بهبود مهارت های ارائه دهندگان خدمات بهداشتی  (0/99±0/53) به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را داشته اند. از دیدگاه ناظران حیطه ارائه بازخورد دقیق (1/71±0/23)، بالاترین و حیطه منابع اختصاص داده شده به بازدید نظارتی  (1/35±0/42)، کمترین میانگین را داشته است.

نتیجه گیری

یافته ها نشان داد که برخی از حیطه های مهم نظارت در عرصه مورد بررسی کمتر حمایتی است. تدوین سیاست های جدید نظارتی در راستای تحقق نظارت حمایتی ضروری است. آموزش ناظرین در زمینه مهارت های مربیگری و ارائه بازخورد سازنده و اجرای نظام عادلانه مشوق ها نقش مهمی در این زمینه ایفا خواهد کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100298 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.