بررسی متغیرهای جو ایمنی، شایستگی ایمنی و گرانباری نقش به عنوان پیشبین های رفتار ایمن کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

ایمنی و رفتار ایمن از مهمترین مسائلی است که هر فرد در هر سطحی در محیط کار و زندگی باید به آن توجه نماید و غفلت از آن می تواند موجب صدمات جبران ناپذیری شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی متغیرهای جو ایمنی، شایستگی ایمنی و گرانباری نقش به عنوان پیشبین های رفتار ایمن کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند واقع در استان خوزستان می باشد.

مواد و روش ها

طرح پژوهش حاضر، همبستگی از نوع پیشبین است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان عملیاتی شاغل در شرکت پالایش گاز بیدبلند در سال 1394 می باشد. نمونه مورد پژوهش شامل 273 نفر بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در ابتدا شرکت کنندگان با استفاده از مقیاس رفتارهای ایمنی (صالح، 2010)، به دو گروه کارکنان ایمن و کارکنان ناایمن تقسیم شدند، سپس برای سنجش متغیرهای پژوهش، از مقیاس جو ایمنی وینود کومار و باهاسی، 2009 ، مقیاس شایستگی ایمنی صالح، 2010  و پرسشنامه فشار کاری ادراک شده سو، 2005 استفاده گردید. داده ها از طریق روش تحلیل ممیز و با استفاده از نرم افزار SPSS16 مورد بررسی قرار گرفتند تحلیل شدند. تمامی مراحل پژوهش حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.

یافته ها

یافته ها نشان داد که جو ایمنی (β=0/662)، شایستگی ایمنی (β=0/586) و گرانباری نقش (β=0/088) قادر به پیش بینی رفتار ایمن بوده و قادر هستند که کارکنان ایمن را از کارکنان ناایمن متمایز سازند (P<0/0001).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج پژوهش، به مدیران سازمان ها پیشنهاد می شود که در برنامه های توسعه رفتار ایمن در محیط کار، متغیرهای اثرگذار بر رفتار ایمن) جو ایمنی، شایستگی ایمنی و گرانباری نقش را لحاظ کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100299 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.