بررسی آگاهی و نگرش مادران در خصوص مصرف صبحانه و میان وعده سالم در کودکان

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

مصرف صبحانه و میان وعده سالم نقش مهمی در سلامت جسمی و فکری کودکان دارد، به طوری که باعث افزاش قدرت یادگیری و شادابی کودکان می گردد. هدف از این مطالعه تعیین آگاهی و نگرش مادران شهر اسلامشهر در خصوص مصرف صبحانه و میان وعده سالم در کودکان می باشد.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. 315 دانش آموز پسر و دختر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و از مادران آنها برای شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که شامل مشخصات جمعیت شناختی و سوالات مربوط به آگاهی و نگرش بود، گردآوری شد. روایی پرسشنامه به دو روش روایی صوری و محتوایی سنجیده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه مذکور نیز از روش های آزمون-باز آزمون و همسانی درونی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 و آزمون های t مستقل و ANOVA استفاده شد. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.

یافته ها

نتایج نشان داد که ببین وضعیت اشتغال و سطح تحصیلات مادران با میانگین آگاهی و نگرش مادران تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0/05) و وضعیت آگاهی مادران در خصوص مصرف صبحانه و میان وعده سالم در سطح ضعف  (P>0/05)، ولی نگرش آنها در سطح خوب ارزیابی شد (P<0/05).

نتیجه گیری

با توجه به نتا یج این تحقیق، در طراحی مداخلات تغذیه ای جهت مصرف صبحانه و میان وعده سالم در مادران دانش آموزان بهتراست بر استراتژی های افزاش آگاهی تاکید شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100300 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.