اثر تنش شوری بر ارقام برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله گیاهچه ای و زایشی تحت شرایط کشت هیدروپونیک

پیام:
چکیده:
بر روی ارقام برنج دو آزمایش جداگانه در مرحله گیاهچه ای و زایشی به ترتیب در شرایط آزمایشگاهی و اتاقک رشد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (فاکتور اول 10 سطح شوری و فاکتور دوم 10 ژنوتیپ برنج) در سه تکرار اجرا شد. بر اساس نتایج، با افزایش سطوح شوری، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه و مقدار پتاسیم برحسب درصد ماده خشک کاهش و مقدار سدیم اندام، افزایش و در مرحله رشد زایشی، ارتفاع بوته، تعداد پانیکول، تعداد دانه پر در پانیکول و وزن دانه پر در پانیکول کاهش یافت. تجزیه خوشه ای بر مبنای صفات مورد بررسی در مرحله زایشی، ارقام مورد مطالعه را به چهار گروه تقسیم کرد و رقم غریب سیاه ریحانی به تنهایی در گروهی مجزا قرار گرفت که به عنوان یک رقم و منبع ژنتیکی متحمل به شوری جهت استفاده در برنامه های به نژادی قابل توصیه می باشد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100380 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.