جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز برون سلولی فاقد خاصیت گلوتامینازی از خلیج فارس

پیام:
چکیده:
آنزیم ال-آسپاراژیناز کاربردهای مختلفی در پزشکی و صنایع غذایی دارد. به دلیل ایجاد برخی عوارض جانبی  به دلیل فعالیت نامطلوب گلوتامینازی؛ تلاش برای یافتن منابع میکروبی جدید تولید کننده آنزیم فاقد فعالیت گلوتامینازی ادامه دارد. هدف مطالعه حاضر جداسازی باکتری تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز نوع دوم، فاقد خاصیت گلوتامینازی از آب خلیج فارس و اندازه گیری میزان آنزیم  و شرایط افزایش آن میباشد. جهت بررسی تولید آنزیم آسپاراژیناز برون سلولی، باکتریهای خالص جداسازی شده  از آب  دریا در محیط  M9 حاوی فنل رد و آسپاراژین کشت داده شد . به منظور بررسی خاصیت گلوتامینازی باکتریهایی که تست آسپاراژینازی مثبت داشتند در محیط M9  دارای گلوتامین و فنل رد کشت داده شد. جهت شناسایی جدایه باکتریایی دارای خاصیت آسپاراژینازی مثبت و خاصیت گلوتامینازی منفی از روش های مورفولوژی، بیوشیمیایی و توالی یابی  S rDNA 16 استفاده شد. ارزیابی  فعالیت آنزیمی ال- آسپاراژیناز طبق روش رنگ سنجی انجام گرفت. تاثیر القای بی هوازی در میزان فعالیت آنزیم ال- آسپاراژینازی II با کشت در دو شرایط هوادهی و بدون هوادهی بررسی شد.  نتایج مطالعه نشان داد که جدایه باکتری، Rhizobium nepotum strain SHN1 می باشد. فعالیت آنزیم آسپاراژینازی این باکتری معادل  0.467 U/mL و فعالیت ویژه آنزیمی آن  IU/mg 0.015  بدست آمد. این فعالیت در شرایط القا بی هوازی بیش از 50 درصد افزایش داشت. نتایج حاکی از آن بود که فلور میکروبی  آبهای خلیج فارس میتواند منبع مناسبی برای تولید آنزیم ال - آسپاراژیناز دارای خاصیت ضد سرطانی و فاقد فعالیت گلوتامینازی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100382 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.