بررسی بیان ژن rus باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans تیمار شده با اشعه UV در فرایند فروشویی میکروبی اورانیوم

چکیده:
باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans از مهمترین باکتری های شرکت کننده در فرآیند فروشویی میکروبی اورانیوم بوده که در آن، آهن فریک به عنوان یک پذیرنده الکترون عمل کرده و U+4 نامحلول را به U+6 محلول، تبدیل می کند. در مطالعه حاضر، باکتری دخیل در فرآیند فروشویی میکروبی اورانیوم با استفاده از اشعه UV در سه دوز 60، 120 و 180 ثانیه جهش داده شد. باکتری ها در حضور غلظت های مختلف سنگ اورانیوم قرار داده شده و بازده فروشویی میکروبی آنها بررسی گردید. سپس، در توالی های 24 ساعته میزان استخراج اورانیوم، تغییرات pH و Eh آنها اندازه گیری شد.نهایتا، بیان ژن rus باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans جهش یافته و وحشی در حضور چگالی پالپ های مختلف با استفاده از روش Real time PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهد تغییرات Eh، pH و استخراج اورانیوم در فرآیند فروشویی میکروبی توسط باکتری های جهش یافته و وحشی با چگالی پالپ بالای سنگ نسبت به باکتری های کشت یافته با چگالی پالپ پائین تر به تاخیر افتاده است. نتایج حاصل از بررسی بیان ژن rusباکتری جهش یافته و وحشی در غلظت های مختلف کانسنگ نشان داد که جهش و غلظت سنگ بر روی بیان ژن مذکور موثر بوده است. به عبارتی دیگر می توان اذعان داشت که تغییرات بیان ژن rus عامل تاثیر گذاری بر فعالیت باکتری در استخراج اورانیوم با افزایش چگالی پالپ، می باشد.در تحقیق حاضر، باکتری بومی تا 50٪ کانسنگ معدن سازگار شده که مقدار بسیار قابل توجهی در فرایند فروشویی میکروبی اورانیوم می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
184 -203
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100385 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.