حفاظت انجمادی بذر گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) به روش Vitrification

پیام:
چکیده:
در این تحقیق، حفاظت انجمادی به روش شیشه ای شدن بذر کنجد با دو نوع محلول حفاظت کننده PVS2 و  PVS3در هفت سطح زمانی (20، 40، 60، 80، 100، 120 و 140 دقیقه) صورت پذیرفت. این آزمون به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) با دو فاکتور محلول حفاظت کننده (دو سطح) و سطوح زمانی (هفت سطح) و سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای زمان تیمار و نوع محلول جهت سه صفت درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه در سطح احتمال یک درصد (P<0.01) معنی دار مشاهده گردید. اثر متقابل زمان تیمار در نوع محلول برای صفت طول ریشه چه و طول ساقه چه در سطح احتمال یک درصد (P<0.01) و برای صفت درصد جوانه زنی در سطح احتمال پنج درصد (P<0.05)معنی دار بود. بطورکلی نتایج تجزیه واریانس، نوع محلول حفاظت کننده و سطوح زمانی تیمار در فرآیند شیشه ای شدن و حفاظت انجمادی گیاه کنجد در شاخص های مورد ارزیابی را موثر نشان داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
204 -215
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100386 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.