اثر تیمار پاکلوبوترازول بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی موثر در تحمل تنش سرما در جوانه انگور رقم بیدانه سفید

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی اثر پاکلوبوترازول بر شاخص های فیزیولوژکی جوانه های بهاری انگور بود. محلول پاشی پاکلوبوترازول روی رقم بیدانه سفید با غلظت های0، 125، 250، 500 و 1000 میلی گرم درلیتر در سه تکرار (بلوک) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در اواخر دوره رکود جوانه ها در ملایر انجام شد. تغییرات شاخص های محتوای پرولین، مالون دی آلدهید، قندمحلول، پروتئین کل، رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم های پراکسیداز، پلی فنل-اکسیداز و آسکوربات پراکسیداز جوانه ها در بهار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اثر معنی دار و مطلوب پاکلوبوترازول را روی شاخص های پرولین، قندمحلول، پروتئین کل و آنزیم ها نشان داد. تیمار 500 میلی گرم درلیتر بیشترین اثر را در کاهش میزان مالون دی آلدهید جوانه های برگ (13 درصد کاهش نسبت به شاهد) و افزایش فعالیت آنزیم های پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و آسکوربات پراکسیداز (بترتیب با مقادیر 563، 478 و 407 درصد افزایش نسبت به شاهد)، نشان داد. با توجه به تاثیرهای شاخص های مزبور در تعیین میزان تحمل به تنش های محیطی، غلظت 500 میلی گرم درلیتر بعنوان مناسب ترین غلظت در ارتقا سازش پذیری جوانه ها برای تحمل سرمای دیررس بهاره مشخص گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100387 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.