اثر نانو ذرات نقره بر ظرفیت آنتی اکسیدان و الگوی پروتئین محلول کل در گیاهچه های گوجه در شرایط این ویترو

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در این مطالعه تاثیر نانو ذرات نقره در اندازه های بین 94/53 و 5/288 نانومتر و در غلظت های 0، 5/2، 5، 10، 20، 40، 80 و 100 پی پی ام بر روی تغییرات شاخص های فیزیویولوژیکی مانند آنتوسیانین کل، الگوی پروتئین محلول کل و فعالیت آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز گیاهچه های گوجه (Solanum Lycopersicon)در محیط کشت درون شیشه مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که میزان آنتوسیانین در پاسخ به حضور نانوذرات نقره کاهش معنی داری را تا غلظت 10 پی پی ام به دنبال داشته است. پروتئین محلول کل گیاه با افزایش غلظت نانوذره در اندام هوایی افزایش و در ریشه با افزایش غلظت در 20 و 40 پی پی ام نسبت به شاهد کاهش نشان داد. همچنین شدت بیان شش باند پروتئینی تحت تیمار با نانو ذرات نقره تغییر نمود.با افزایش غلظت نانو ذرات در محیط کشت  افزایش در فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در ریشه ها و  اندام هوایی مشاهده گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100388 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.