مقایسه روش های مختلف تانن زدایی برگ گردوی ایرانی Junglans regia L.)) و اثر آنها بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تخمیری در شرایط برون تنی

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این آزمایش، تعیین ترکیبات شیمیایی و بررسی روش های تانن زدایی در برگ گردوی ایرانی (Junglans regia L.) و تخمین فراسنجه های تخمیری آن ها به روش تولید گاز بود. روش های مذکور شامل روش های خیساندن، جوشاندن، پرکولاسیون و سوکسله بودند. نتایج نشان داد که کاهش مقدار تانن در تمامی روش های فرآوری نسبت به تیمار شاهد معنی دار بود. همچنین روش خیساندن سبب افزایش معنی دار پروتئین خام، انرژی خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی نسبت به سایر تیمارها شد. فرآوری به روش خیساندن نسبت به سایر تیمارها سبب افزایش معنی دار تولید گاز تجمعی و تولید گاز از بخش نامحلول (b) و افزایش غیرمعنی دار نرخ تولید گاز (c)، انرژی قابل متابولیسم و هضم پذیری ماده آلی شد (05/0<p). لذا با توجه به نتایج به دست آمده، روش خیساندن و استفاده از آب مقطر نسبت به اتانول، روش مناسبی جهت استخراج تانن از برگ گردو و مصرف آن در خوراک نشخوارکنندگان می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100391 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.