مقایسه ریخت سنجی هندسی ماهی تیله خوس (Capoeta capoeta) در سه حوضه ایران

پیام:
چکیده:
به منظور مقایسه ریخت سنجی جمعیت های تیله خوس(Capoeta capoeta) ، 713  قطعه ماهی از 32 رودخانه حوضه خزر، ارومیه و هریرود مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها پس از صید، توسط محلول گل میخک 1٪ بیهوش و در فرمالین 10% تثبیت و به آزمایشگاه انتقال یافتند. تصایر دیجیتال با استفاده از دوربین هشت مگاپیکسلی با شرایط یکسان تهیه و با استفاده از نرم افزار Tpsdig2لندمارک گذاری شدند. روی همگذاری لندمارک ها با استفاده از تحلیل پروکراست و حذف تغییرات غیرشکل با نرم افزار TpsRelwانجام شد. نتایج تحلیل متغیرهای کانونی نشان داد که تفاوت معنی داری بین جمعیت های سه حوضه وجود دارد و جمعیت هریرود کاملا از جمعیت ارومیه تفکیک شد. جمعیت خزر با هر دو جمعیت همپوشانی نشان داد. تحلیل خوشه ای جمعیت ها با ضریب کوپرنیک 818/0، جمعیت های مورد مطالعه را به دو گروه اصلی تقسیم کرد، خزر و هریرود در یک گروه و ارومیه در یک گروه مجزا که نشان دهنده شباهت بیشتر حوضه خزر و هریرود به همدیگر است. فاصله جغرافیایی و تفاوت های زیستگاهی می تواند علت این امر باشد، با این وجود برای نتیجه گیری دقیق تر نیاز به مطالعات مولکولی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100394 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.