جداسازی باکتری های مولد بیودمولسیفایر از رسوبات آلوده به نفت پالایشگاه نفت آبادان

پیام:
چکیده:
دمولسیفایرهای شیمیایی که برای شکست امولسیون های آب در نفت بکار می روند سمی هستند و اثرات زیان باری بر محیط-زیست دارند. به همین دلیل بیودمولسیفایرها به عنوان ترکیبات سازگار با محیط زیست به عنوان یک جایگزین مطرح هستند. هدف از تحقیق حاضر دستیابی به باکتری های مولد بیودمولسیفایر است. برای این منظور با نمونه گیری از رسوبات نفتی، جدایه های مولد بیودمولسیفایر با استفاده از روش های غنی سازی در محیط پایه نمکی با پارافین مایع جداسازی و جدایه های برتر با استفاده از روش های کمی و کیفی غربالگری انتخاب شدند. شرایط رشد بهینه این جدایه ها و اثر نوع منبع کربن بر تولید بیودمولسیفایر بررسی و با استفاده از روش های فنوتیپی و تعیین توالی ژن 16S rRNA تعیین هویت گردیدند. در نتیجه ی این تحقیق جدایه هایHS20 و HS22 به ترتیب با 43/71 و 71/85 درصد شکست امولسیون آب در نفت سفید به عنوان Alcaligenes sp. strain HS20 و Alcaligenes sp. strain HS22 شناسایی شدند. دما، pH و منبع نیتروژن بهینه رشد جدایهHS20 40 درجه سانتی گراد، 7 و سدیم نیترات و برای جدایه HS22 35 درجه سانتی-گراد، 7 و آمونیوم نیترات بود. بیودمولسیفایر جدایه HS20 خارج سلولی و جدایه HS22 در دو موقعیت خارج سلول و متصل به سلول حضور دارد. هر دو جدایه در حضور منابع کربنی هیدروفیل یا مخلوط هیدروکربن های هیدروفیل و هیدروفوب توانایی تولید بیودمولسیفایر دارند. نتایج این پژوهش نشان داد این جدایه ها توانایی تولید بیودمولسیفایر و شکست امولسیون آب در نفت را در حد مناسبی دارند. بنابراین ارزیابی پتانسیل این سویه ها به منظور بهبود شکست امولسیون-های نامطلوب آب در نفت خام در مقیاس صنعتی پیشنهاد می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -158
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100396 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.