بررسی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی رقم های سویا تحت تنش کادمیوم

پیام:
چکیده:
کادمیوم در زمره فلزات سنگین می باشد و غلظت بالای آن سمیت زیادی برای گیاهان و حیوانات دارد. شناسایی گیاهان مقاوم به کادمیوم از جمله سویا، که یکی از گیاهان مهم روغنی محسوب می شود از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، اثرات تیمار کادمیوم (0، 200 و 400 میکرومولار) بر رشد ریشه و ساقه و محتوای مالون دی-آلدئید، فنل کل، پراکسید هیدروژن، کلروفیل، آنتوسیانین و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در سه رقم تلار، کاسپین، DPX گیاه سویا گزارش شد. نتایج نشان داد که تیمار کادمیوم باعث کاهش پارامترهای رشد ریشه و ساقه، کلروفیل در تلار، کاسپین، DPX شد که این کاهش در تلار چشمگیرتر بود. میزان آنتوسیانین، فنل و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در تیمار گیاهان با کادمیوم در سه رقم سویا افزایش یافت. بیشترین محتوای فنل در تیمار 400 میکرومولار کاسپین و DPX بود اما بیشترین محتوای آنتوسیانین در تیمار 400 میکرومولار تلار، کاسپین و DPX مشاهده شد. محتوای پراکسید هیدروژن در تیمار کادمیوم 400 میکرومولار در ارقام تلار، DPX و کاسپین نسبت به تیمار200 میکرومولار به ترتیب 16، 7، 9 درصد افزایش یافت. محتوای مالون دی آلدئید در هر سه رقم در تیمار 400 میکرومولار کادمیوم نسبت به شاهد، افزایش معنی داری دیده شد. بالاترین محتوای مالون دی آلدئید نیز در تیمار 400 میکرومولار کادمیوم در رقم تلار مشاهده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که رقم تلار تحت تنش کادمیوم حساسیت بیشتری نسبت به رقم های کاسپین، DPX دارد. به عبارت دیگر رقم های کاسپین و DPX مقاومت بالاتری در مقابل سمیت کادمیوم دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
159 -173
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100397 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.