بررسی وضعیت سواد سلامت و برخی عوامل مرتبط با آن در جمعیت 65-18 ساله

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

امروزه سواد سلامت به عنوان یک مسئله مهم جهانی در قرن 21 معرفی شده است. سواد سلامت از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان یکی از بزرگترین تعیین کننده های امر سلامت معرفی شده است. سواد سلامت عبارت است از میزان ظرفیت فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامت است که برای تصمیم گیری متناسب سلامت لازم است.

روش کار

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی با حجم نمونه 1575 نفر در سال 1397 بر روی افراد 18 تا 65 ساله شهر دزفول انجام شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای سپس از روش نمونه گیری خوشه ای بصورت انتخاب در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه استاندارد سواد سلامت منتظری و همکاران بود . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 21 و روش های آماری ضریب هبستگی، تی تست، تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

نتایج

میانگین سنی افراد مورد پژوهش 3±32 و میانگین نمره سواد سلامت 70/19 بود. میانگین نمره سواد سلامتی به تفکیک ابعاد پنجگانه به ترتیب (مهارت دسترسی به اطلاعات) 67/26، (فهم و درک) 81/78، (خواندن اطلاعات) 79/71، (ارزیابی اطلاعات) 69/33، (تصمیم گیری و رفتار) 66/41 بوده است. در سطح بندی سواد سلامت، 12/9 درصد افراد دارای سواد سلامت ناکافی، 2/21 درصد نه چندان ناکافی، 37/90 درصد کافی، 5/26 درصد عالی بودند. همچنین نتایج نشان داد، ارتباط معنی داری بین سواد سلامت با متغیرهای زمینه ای مانند سطح تحصیلات، شغل ، وضعیت تاهل  وجود دارد اما این ارتباط با جنسیت افراد مورد پژهش معنی دار نبود.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که 64/40 افراد مورد پژوهش دارای سواد سلامت مطلوب و 34/10 درصد دارای سواد سلامت ناکافی بودند که لازم است برنامه ریزی مناسب در جهت ارتقاء سطح سواد سلامتی در جامعه آماری این مطالعه صورت پذیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100425 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.