بررسی ارتباط سواد سلامت و کیفیت زندگی در کارمندان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سواد سلامت به عنوان یکی از موضوعات مهم برای ارتقای سطح سلامت جامعه، مورد توجه سیاستگزاران قرار گرفته است. از طرفی کیفیت زندگی و تلاش در راه اعتلای آن، نقش بسزایی در سلامت فردی و اجتماعی دارد. ، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سواد سلامت و کیفیت زندگی در کارمندان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده است.

روش کار

این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بر روی 205 نفر از کارمندان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 97 انجام شد. نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده ها با استفاده از ابزار سنجش سواد سلامت (HELIA) و پرسشنامه کیفیت زندگی 12 سوالی (SF-12) گردآوری شدند. سپس با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار spss نسخه 21 تحلیل شدند. 

یافته ها:

نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره سواد سلامت افراد مورد مطالعه 17.69±130.16 و نمره کیفیت زندگی 15.2±87.21 بوده است. بیشترین منبع کسب اطلاعات کارکنان بهداشتی و پزشک و اینترنت بوده است. نتایج تحلیلی مطالعه نشان داد که بین متغیر جنس، سن ، سابقه کار و وضعیت تاهل با سواد سلامت و کیفیت زندگی ارتباط معنی دار آماری وجود ندارد. اما بین سطح تحصیلات با میزان سواد سلامت و کیفیت زندگی ارتباط معنی دار آماری وجود داشته است (p<0.05). همچنین بین سطح سلامت با میزان کیفیت زندگی ارتباط معنی دار آماری مشاهده شده است. (p<0.0001) 

نتیجه گیری:

با توجه به ارتباط سواد سلامت با ابعاد کیفیت زندگی، توجه هر چه بیشتر به ارتقای سواد سلامت افراد (به ویژه بزرگسالان دارای سواد سلامت ناکافی) در برنامه های ارتقای کیفیت زندگی، ضروری به نظر می رسد. 

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100426 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.