بررسی سواد سلامت و ارتباط آن با خود کار آمدی در سفیران سلامت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سواد سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین کننده سلامت می باشد. نشان دهنده مهارتهای شناختی و اجتماعی است که انگیزه و توانایی افراد برای کسب، دسترسی و درک روش های استفاده از اطلاعات جهت حفظ و ارتقای سلامتی را تعیین می کند این مطالعه با هدف بررسی سواد سلامت و ارتباط آن با خود کار آمدی در سفیران سلامت شهر ارومیه انجام گرفت.

روش بررسی :

در این مطالعه توصیفی تحلیلی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ،200 نفر از سفیران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر خصوصیات دموگرافیکی، پرسشنامه سنجش سواد سلامت (HELIA) و خودکارآمدی عمومی (Sherer) بود. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس و و رگرسیون تجزیه تحلیل شدند. 

یافته ها:

نتایج این مطالعه نشان داد 21/50% سفیران سلامت از سواد سلامت ناکافی، 30% از سلامت نه چندان کافی، 23% سلامت کافی و 25/50% سلامت عالی برخوردار بودند همچنین سواد سلامت با متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات وشغل ارتباط معنی دار داشت. نتایج رکرسیون نشان داد که بین سواد سلامت و خود کار امدی سفیران سلامت ارتباط معنادار وجود دارد . به طور که سواد سلامت قادر به تبیین 0/62 واریانس خود کار آمدی سفیران سلامت می باشد.

نتیجه گیری

با توجه به اهمیت سواد سلامت در سفیران سلامت و تاثیری که خودکارآمدی بر سواد سلامت دارد به نظر می رسد برنامه های آموزشی در راستای افزایش خود کارآمدی می تواند در تقویت سواد سلامت مراقبین سلامت موثر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100428 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.