سواد سلامت در کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سواد سلامت یکی از اجزای مهم سلامت همگانی بوده، به توانایی افراد برای حفظ و ارتقا سطح سلامت خود و دیگران می پردازد. به دلیل تاثیر عمده معلمان بر چگونگی سطح سواد جامعه، هدف این مطالعه بررسی سواد سلامت در کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان بود.  
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی- مقطعی، جامعه پژوهش معلمان آموزش و پرورش استان کرمان بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و با سطح اطمینان 95%، 378 نفر به عنوان نمونه انتخاب و داده ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس گردآوری گردید. ابزار مورد استفاده پرسشنامه سواد سلامت بزرگسالان ایران (HELIA) بود، که در مطالعات دیگران، تایید روایی و پایایی شده است. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
اکثر جامعه مورد مطالعه را زنان (85%) با مدرک تحصیلی لیسانس (52%) تشکیل می داد. اکثر افراد، اطلاعات مورد نیاز را ازطریق کادر بهداشت و درمان (26%) و اینترنت (21%) کسب می نمود. رتبه سواد سلامت در بعد مهارت خواندن با میانگین (59/90%) در سطح نه چندان کافی، دسترسی به اطلاعات (74/40%) در سطح کافی، فهم و درک اطلاعات (65%) در سطح نه چندان کافی، ارزیابی اطلاعات (46/50%) در سطح ناکافی و تصمیم گیری (63/20%)، در سطح نه چندان کافی بود. در کل سطح سواد جامعه پژوهش با میانگین (61/30%) در حد نه چندان کافی بود.  
نتیجه گیری
پایین بودن سطح سواد سلامت یکی از مشکلات اساسی حوزه سلامت جامعه است. در این میان، به دلیل نقش حساس معلمان در تربیت نسل، ارتقای سطح سواد سلامت این قشر از جامعه حائز اهمیت بیشتری می باشد. بنابراین، توانمندسازی معلمان و طراحی برنامه های متناسب با متغیرهای مرتبط با سلامت ضروری است. لذا، لازم است با تشریک مساعی بخشهایی از قبیل مراکز آموزش و پرورش، دانشگاه های علوم پزشکی و رسانه ها، برنامه های جامع و مواد آموزشی ساده و قابل فهم طراحی و مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
64 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100429 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.