تاثیر عصاره جلبک سبز (Ulva fasciata L.) روی شاخص های رشد و فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)

پیام:
چکیده:

استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و عدم توجه به اهمیت و اثرات مثبت مواد آلی در بهبود حاصلخیزی خاک های زراعی، باعث ایجاد آلودگی های محیطی و صدمات اکولوژیکی شده است. یکی از راه های کاهش این خطرات استفاده از منابع زیستی می باشد که علاوه بر افزایش قابلیت دسترسی به عناصر غذایی، بهبود شرایط فیزیکی و میکروبی خاک را به دنبال خواهد داشت. یکی از منابع زیستی جلبک های دریایی می باشند که سرشار از مواد مورد نیاز برای رشد گیاه هستند. در این تحقیق تاثیر عصاره جلبکی بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه کنجد مورد بررسی قرارگرفته است. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار، با غلظت های مختلف عصاره جلبک (0، 10، 15، 20 درصد) در شرایط مزرعه در ایرانشهر  به اجرا درآمد. براساس نتایج، صفات مورفولوژیکی از قبیل طول ساقه چه،  طول ریشه چه، طول ساقه، قطرساقه و سطح برگ تحت تاثیر غلظت های مختلف عصاره جلبکی  به طور قابل توجهی نسبت به شاهد افزایش یافت. میزان رنگیزه های فتوسنتزی نیز به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش نشان داد، به طوری که بیشترین میزان تحت تاثیر غلظت 20 درصد عصاره جلبکی مشاهده شد. بیشترین میزان پرولین (16 میلی گرم بر گرم وزن تر)، قند محلول (54 میلی گرم بر گرم وزن تر) و فنول کل (8/3 میلی گرم بر گرم وزن تر) نیز در غلظت 20 درصد عصاره جلبکی مشاهده شد. به طور کلی، عصاره جلبکی می تواند با  داشتن عناصر موردنیاز گیاه و هورمون های رشد  بدون آسیب به طبیعت به عنوان کود زیستی جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی و نقش مهمی در مدیریت تامین مواد غذایی سالم داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100794 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.