واکاوی و بررسی چالشهای نظامهای بهره برداری خرد و دهقانی در استان آذربایجان غربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش شناسایی چالش های تولید کنندگان خرد و کوچک مقیاس بود و با هدف ارائه راهکارهایی برای کاهش یا رفع چالش های موجود انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 161249 بهره بردار خرد و دهقانی استان آذربایجان غربی بود که متوسط مساحت زمین زراعی آنها کمتر از بیست هکتار و تعداد قطعات زراعی آنها بین پنج تا 12 قطعه پراکنده بود. با استفاده از جدول کرجسی مورگان، 384 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری خوشه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید، روایی ابزار پژوهش با نظر گروهی از اساتید مرتبط با موضوع مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ 732/0 ارزیابی شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مهمترین چالش های فراروی بهره برداران خرد و دهقانی در استان آذربایجان غربی، در هفت عامل خلاصه و دسته بندی شدند که این هفت عامل توانستند2/66 درصد از تغییرات چالش های نظامهای بهره برداری خرد و دهقانی در استان آذربایجان غربی را تببین کنند. در میان چالش های بررسی شده چالش عامل اقتصادی که شامل گویه هایی همچون افزایش هزینه اجاره زمین و ادوات کشاورزی، افزایش هزینه نهاده ها، افزایش اندک قیمت محصولات تولیدی کشاورزی و کمبود موسسه های مالی و اعتباری کشاورزی به عنوان بخشی از مهمترین مسایل و مشکلات اقتصادی نظام های بهره برداری خرد و دهقانی در استان آذربایجان غربی مشخص شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100961 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!