ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس پونه بر تعدادی از پاتوژن های غذایی و برهمکنش آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین و کلرامفنیکل در شرایط محیط کشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در طب سنتی از گیاه پونه جهت درمان سینوزیت، ناراحتی های دستگاه گوارش، اختلالات سیستم تنفسی و رفع مسمومیت های غذایی استفاده می شود. در این پژوهش فعالیت ضدمیکروبی اسانس پونه بر تعدادی از پاتوژن های غذایی مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی برهمکنش اسانس پونه با آنتی بیوتیک جنتامایسین و کلرامفنیکل از غلظت های تحت مهاری استفاده شد. نتایج نشان داد که اسانس پونه توانایی مهار رشد میکروارگانیسم های پاتوژن را بر سطح محیط کشت داشت. قطر هاله عدم رشد (هاله بازدارندگی) به روش انتشار در آگار با استفاده از دیسک برای باکتری های لیستریا اینوکوا، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی و سودوموناس ائروژینوزا به ترتیب 50/16، 60/14، 10، 14 و 10 میلی متر بود. میانگین قطر هاله بازدارندگی به روش انتشار در آگار با استفاده از چاهک برای باکتری های لیستریا اینوکوا، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی و سودوموناس ائروژینوزا به ترتیب 40/14، 16، 12، 30/14 و 10/10 میلی متر بود. نتایج نشان داد که در حالت ترکیب اسانس پونه با آنتی بیوتیک جنتامایسین برای تمامی باکتری ها حالت سینرژیستی مشاهده شد. در حالت ترکیبی اسانس پونه با آنتی بیوتیک کلرامفنیکل برای باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی و سودوموناس ائروژینوزا حالت سینرژیستی مشاهده گردید. حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس پونه برای تمامی باکتری های 25/6 میلی گرم بر میلی لیتر بود. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان از اسانس پونه جهت کنترل رشد میکروارگانیسم های بیماری زا در مواد غذایی استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2101043 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!