اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مصرف سیر بر لیپوکالین-2 و IL-1ß در زنان چاق مبتلا به فشار خون بالا

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

چاقی و التهاب نقش مهمی در افزایش فشار خون دارند. هدف از این پژوهش بررسی اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مصرف سیر  بر شاخص های التهابی (Lcn-2 و IL-1ß) در زنان مبتلا به فشار خون بالا و چاق می باشد.

مواد و روش ها: 

تعداد 36 نفر زن مبتلا به فشارخون از شهر ساری انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه (کنترل ، سیر، تمرین و تمرین+سیر) تقسیم شدند. گروه های تمرین به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه (با شدت 55 تا 65  درصد ضربان قلب ذخیره و مدت 30 تا 55 دقیقه) در برنامه تمرینی هوازی فزاینده شرکت کردند. گروه های سیر و تمرین+سیر، 1000 میلی گرم مکمل تجاری سیر را به مدت هشت هفته (پس از صبحانه و شام) مصرف نمودند. دو روز قبل و بعد از اجرای پروتکل، در حالت ناشتا خون گیری انجام شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس در سطح معنی داری 05/0 ≤p  استفاده شد.

یافته ها :

 نتایج نشان داد که میزان وزن، شاخص توده بدنی و فشار خون سیستولی در گروه های تجربی کاهش معنی داری داشت (به ترتیب 009/0=p= 010/0 p و 000/0=p). همچنین کاهش معنی داری در میزان Lcn-2 و IL-1ß در گروه سیر (019/0=p و 014/0=p)، تمرین (000/0= pو 029/0=p) و تمرین+سیر (001/0=p و 004/0=p) مشاهده شد.

نتیجه گیری

به نظر می رسد تمرینات ورزشی هوازی همراه با مصرف سیر باعث بهبود شاخص های التهابی Lcn-2 و IL-1β همراه با کاهش فشار خون سیستولی و ترکیب بدنی در زنان دارای فشار خون بالا و چاق می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2101241 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.