پیش بینی پیشروی آب شور در آبخوان ساحلی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان رگرسیونی به عنوان مدل جایگزین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش بینی هجوم آب شور به آبخوان ساحلی در اثر تغییر میزان برداشت از آب زیرزمینی یکی از پیش نیازهای مدیریت آب زیرزمینی است. این پژوهش قابلیت انواع مختلف مدل های ماشین بردار پشتیبان رگرسیونی (SVR) را برای پیش بینی میزان شوری در چاه پایش منتخب در یک آبخوان ساحلی کوچک تحت شرایط مختلف برداشت آب زیرزمینی بررسی می کند. مدل های SVR با مجموعه های ورودی (پمپاژگذرای تصادفی از چاه های آبده) حاصل از نمونه برداری ابرمکعب لاتین و خروجی (غلظت شوری در چاه پایش منتخب) آموزش یافته و آزمایش شدند. سپس، مدل های آموزش یافته و آزمایش شده برای پیش بینی میزان شوری در چاه پایش منتخب برای مجموعه داده های جدید پمپاژ استفاده شدند. قابلیت پیش بینی و تعمیم دهی عملی مدل ها در مقایسه با مدل رایج شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از شاخص های ارزیابی مختلف بررسی شد. نتایج ارزیابی عملکرد مدل ها نشان داد که قابلیت پیش بینی مدل SVR چندجمله ای بر سایر مدل ها برتری دارد. همچنین همه مدل های SVR مورد بررسی به جز مدل SVR خطی، پیشروی آب شور را به طور قابل قبولی پیش بینی کردند. قابلیت پیش بینی و تعمیم دهی مدل های SVR چندجمله ای، استفاده از آنها را برای اتصال به الگوریتم بهینه سازی در شیوه بهینه سازی- شبیه سازی مبتنی بر مدل جانشین برای مدیریت آبخوان های ساحلی توصیه می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
118 تا 129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2101653 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!