اثربخشی آموزش شوخ‏ طبعی مبتنی بر مدل مک‏گی بر مولفه‏ های اضطراب و کارکرد خانواده در زنان متاهل مراجعه‏ کننده به خانه‏ های سلامت شهر تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

احتمال ابتلا به اضطراب در زنان بیش از مردان است و کارکرد خانواده به ‏شدت تحت تاثیر آن قرار می‏گیرد. آموزش حس شوخ‏طبعی برای موارد آموزشی و کلنیکی کاربرد داشته و به اثبات رسیده است، اما استفاده از آن برای بهبود کارکرد خانواده در زنان مورد غفلت بوده است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش حس شوخ‏ طبعی مبتنی بر مدل مک‏گی بر اضطراب و کارکرد خانواده در زنان متاهل انجام شد. 

مواد و روش ها:

 این مطالعه از نوع کارآزمایی آموزشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان متاهل مراجعه ‏کننده به خانه ‏های سلامت شهر تهران طی سال 1398 بود. با روش تصادفی ساده تعداد 50 نفر انتخاب و در گروه های مداخله (25 نفر) و کنترل (25 نفر) قرار گرفتند و مقیاس کارکرد خانواده (بلوم، 1985) و مقیاس اضطراب (کتل، 1973) را تکمیل کردند. در گروه مداخله، آموزش حس شوخ‏طبعی در 8 جلسه به صورت هفته ای 1 جلسه و هر جلسه به مدت 1 ساعت اجرا گردید و پس از آن، پس آزمون گرفته شد. داده ها با روش‏های آزمون‏های t مستقل و زوجی و تحلیل کواریانس چندمتغیری تحلیل شد.

 یافته ها: 

نتایج نشان داد که آموزش حس شوخ‏طبعی مبتنی بر مدل مک‏گی بر کاهش اضطراب کل و مولفه‏های آن شامل اضطراب مرضی و اضطراب پنهان آزمودنی‏های گروه مداخله تاثیر مثبت و معنی داری داشته است (05/0>p). همچنین، آموزش حس شوخ‏طبعی موجب افزایش میانگین نمرات کارکرد خانواده در آزمودنی‏های گروه مداخله در مرحله پس‏آزمون شد (05/0>p).

نتیجه گیری:

آموزش حس شوخ‏طبعی بر کاهش اضطراب و بهبود کارکرد خانواده زنان متاهل موثر است. لذا در نظر گرفتن آموزش حس شوخ‏طبعی در برنامه‏ریزی‏های پیشگیری از مشکلات سلامت روان و بهبود کارکرد خانواده ضروری به‏ نظر می‏رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2101711 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.